Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  2 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 259
   Za mesiac: 5154
   Celkom: 435457

Predám traktor Zetor 8011
Predám traktor Zetor 8011
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-05-25
noimage
Rotačka
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-01-01
Predam KOmbajn
Predam KOmbajn
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-10-23

Ponuka techniky a trendy PDF Tlačiť Email
Účinnosť pesticídov veľmi podmieňujú vlastnosti strojov na chemickú ochranu rastlín. Treba presne stanoviť dávku ochrannej látky, dodržať zadanú koncentráciu roztoku, rovnomernosť aplikácie na povrch pôdy alebo ošetrovaných rastlín a vylúčiť úlet pracovnej kvapaliny za hranice ošetrovaného pozemku. Svetoví výrobcovia musia vyhovieť čoraz prísnejším požiadavkám ekologickej bezpečnosti, predovšetkým v oblasti kvality aplikácie pesticídov.

V konštrukcii postrekovačov nastal pokrok, najmä pokiaľ ide o znižovanie dávok pesticídov používaných pri ochrane rastlín, ako aj pokiaľ ide o presnosť aplikácie. Aj súčasná ponuka postrekovačov sa orientuje na stroje umožňujúce znižovanie dávok pesticídov, zvýšenie účinnosti nosného média (voda a vzduch) a na systémy umožňujúce injekčné dávkovanie a cielenú (presnú) aplikáciu.

Veľký dôraz sa kladie na elimináciu úletu drobných častíc. Jednou z ciest je eliminácia tvorby malých čiastočiek pri výstupe kvapaliny z dýzy. Toto možno dosiahnuť tzv. nízkoúletovými dýzami alebo s použitím injektorových dýz s pasívnym prisávaním vzduchu. Tieto dýzy možno s úspechom použiť pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo keď treba zabrániť úletu napríklad na susednú plodinu.

Už dlhšie sa používa aj podpora vzduchu. V týchto systémoch je postrekovač vybavený ventilátorom a rozvodom vzduchu v celej šírke ramien, čím možno vytvoriť lepšie podmienky pre vyššiu biologickú účinnosť aplikovaného prípravku. Prúd vzduchu od ventilátora je iba podporným prvkom (nejde o pneumatické rozbíjanie prúdu kvapaliny), ktorý zabraňuje úletu postrekovej kvapaliny a zabezpečuje jej lepšie vnášanie do porastu. To umožní zníženie dávky pesticídu, čiže vedie k zlepšeniu ekonomickej bilancie hospodárenia, napĺňa zásady správnej poľnohospodárskej praxe a má ekologický prínos.


Lokálna diferenciácia

V mnohých moderných podnikoch už praktizujú lokálne diferencovanú ochranu. Herbicídy sa aplikujú len na pozemkoch, kde sa vyskytujú buriny v ohniskách, prípadne na okraji pozemku, kde býva najväčšie zaburinenie. Podobne je to s ochranou voči hubovitým chorobám. Vyššie riziko napadnutia plesňami sa týka porastov v depresiách terénu, kde býva porast hustejší vďaka vyššej koncentrácii živín, ktoré sú splavované do tejto priehlbiny. Zabezpečiť zmenu dávky prípravku v závislosti od lokálnych podmienkach možno priamou injektážou alebo on-line voľbou vhodnej kombinácie dýz.

V prípade priamej injektáže je v hlavnej nádrži postrekovača iba čistá voda, alebo kvapalné hnojivo (napr. DAM). Koncentráty prípravkov sú vo zvláštnych nádobách s malým objemom. Môžu sa použiť aj práškové prípravky a mikrogranuláty, ktoré sa rozmiešajú v malom množstve vody. Homogenitu prípravkov v prídavných nádržiach zabezpečuje miešadlo. Na riadiacej jednotke sa navolí dávka vody alebo kvapalného hnojiva (l.ha-l) a dávky jednotlivých prípravkov.

Počet prídavných nádrží zodpovedá počtu možných aplikovaných prípravkov na jeden prejazd stroja. Pri aplikácii sa jednotlivé prípravky dávkujú do sania hlavného čerpadla. V ňom dôjde k dokonalému premiešaniu prípravkov s nosnou kvapalinou, a táto postreková zmes je dopravená k regulačnému ventilu. Tu sa prietok rozdelí. Jedna časť pokračuje k dýzam na aplikačnom ráme a druhá časť sa vracia do sania pred hlavné čerpadlo.

Dôležitou podmienkou pre praktické využitie priamej injektáže je čo najmenší prierez hadíc postrekovača a čo najvyššia rýchlosť reakcie regulačného ventilu. Samozrejmosťou je sledovanie skutočnej pojazdovej rýchlosti pomocou radaru alebo snímanie počtu otáčok nepoháňaného kolesa. Ovládať dávkovacie jednotky prípravkov možno manuálne alebo plne automaticky.

Pokiaľ majú byť dávky ovládané manuálne, obsluha musí perfektne poznať daný pozemok. Vylúčiť chybu ľudského faktora môžeme použitím čipovej karty, na ktorej je uložená aplikačná mapa pozemku. Riadiaca jednotka s prijímačom signálu GPS a aplikačnou kartou zabezpečí presnú aplikáciu.


Šetrne k prostrediu

Prednosťou je, že po ukončení práce postrekovača nezostáva v hlavnej nádrži nespotrebovaná postreková zmes, ale iba čistá voda. Nespotrebované koncentrované pesticídy možno z osobitných nádrží vypustiť a uskladniť v pôvodných obaloch na ďalšie použitie. To vedie k zníženiu zaťaženia životného prostredia (netreba preplachovať aplikačnú techniku), ako aj k úspore nákladov znížením spotreby pesticídov.


On-line

Systém on-line voľby dýz pracuje na celkom odlišnom princípe. V nádrži je namiešaná postreková zmes v danej koncentrácii a zmena aplikovaného množstva sa vykonáva rôznou kombináciou dýz.

Na aplikačnom ráme postrekovača sú vo vzdialenostiach 0,5 metra od seba inštalované prepínateľné, viacnásobné dýzové jednotky. Každá z nich je jednotlivo ovládaná (pneumaticky) pracovným počítačom, čím možno nastaviť vhodnú kombináciu dýz v závislosti od požadovanej dávky postreku. Priemery dýz sú v závislosti od konkrétnej aplikácie celkom voliteľné.

Pri ich výbere však treba brať ohľad na to, aby sa dávkované množstvá upravované pomocou kombinácie dýz prekrývali bez prekročeniu prípustného tlakového rozsahu. V priebehu aplikácie potom riadiaci počítač spína optimálnu kombináciu dýz pre požadovanú dávku postreku. Na základe rôznych variantov možno získať veľké rozsahy prekrývania jednotlivých kombinácií dýz. Podmienkou pre použitie tohto systému je existencia dátovej karty pozemku a GPS prijímač, ktorý zaručí presnú aplikáciu.


Objem nádrže

Podľa veľkosti obhospodarovanej plochy podniku si môže poľnohospodár vybrať z niekoľkých skupín postrekovačov. Tieto stroje sa líšia objemom nádrže, ktorý sa pohybuje od 400 do 12000 litrov, aj záberom aplikačného rámu, ktorý výrobcovia ponúkajú v rozmedzí od 10 do 51 metrov.

Postrekovače nesené na trojbodovom závese traktora sú ponúkané s objemom nádrže do 1800 litrov a so šírkou pracovného záberu až 28 metrov. Sú ľahko ovládateľné a využitie moderných technológií aj u týchto jednoduchých strojov umožňuje dosahovať vysoké denné výkonnosti. Návesné postrekovače s objemom nádrže do 12 000 litrov a so šírkou ramien až 51 metrov spĺňajú podmienky pre využitie v podnikoch hospodáriacich na veľkej výmere pôdy. Pozornosť si v tomto prípade zaslúžia ramená, pretože pri veľkom zábere je potrebná ich stabilizácia.

Samohybné postrekovače sú ponúkané s objemom hlavnej nádrže až 9000 litrov a so záberom aplikačného rámu do 42 metrov. Vyššia obstarávacia cena predurčuje tieto stroje pre nasadenie v podnikoch služieb, alebo pre poľnohospodárske podniky s výmerou niekoľko tisíc hektárov. Samozrejmosťou u týchto strojov je vybavenie palubným počítačom a diaľkovo riadené nastavovanie priebehu aplikačného procesu. Pri týchto postrekovačoch je najviac odporúčané používanie moderných technológií systému presného poľnohospodárstva.


Ďalší vývoj

Pri ďalšom vývoji poľnohospodárskych technológií sa ráta s postupným znižovaním podielu takzvanej „tvrdej chémie“, predovšetkým pri likvidácii burín. Aj keď sa pri potláčaní burín a škodcov v porastoch pestovaných rastlín presadzujú predovšetkým postrekovače, pracujúce so zníženými dávkami postrekovej látky a s presnejšou (cielenejšou) aplikáciou chemických prípravkov v závislosti od skutočného výskytu burín v poraste, do úvahy prichádza napríklad aj opätovné uplatňovanie mechanických plečiek, predovšetkým v porastoch so širokými riadkami.

Konvenčnú ochranu rastlín ovplyvňujú ekonomické zmeny, ako aj požiadavky na ekologizáciu výroby. Alternatívou pre niektoré skupiny plodín sa ukazuje byť kombinácia chemických, respektíve biologických metód ochrany rastlín s fyzikálnymi metódami. Príkladom uplatnenia alternatívnych metód ochrany rastlín môže byť ochrana porastov zemiakov proti pásavke zemiakovej.

Pri biologickom spôsobe ochrany sa využíva napríklad prípravok Novdor, ktorý obsahuje toxické kryštály Bacillus thuringiensis, subsp. Tenebrionis, účinné proti larvám a iným listovým chrobákom. Použitie biologického prostriedku sa odporúča v čase, keď prvé larvy dosiahli druhé vývojové štádium a očakáva sa vyliahnutie väčšiny lariev.

Larvy pásavky zemiakovej musia prijať účinnú látku požieraním, čo predpokladá maximálne pokryť trs rastliny zemiaka postrekom Novodoru. Prahovou hodnotou výskytu pásavky zemiakovej je 150 vajíčok alebo lariev na 10-tich trsoch, alebo strata listov požieraním na úrovni 20 percent.


Biokolektory

Biokolektory (zberače) fungujú na dvoch princípoch. Prvý pracuje s pretlakovým prúdom vzduchu, ktorý odfúkne chrobákov i larvy z trsu zemiaka a tieto spadnú do zberných žľabov umiestnených na ráme stroja v medziriadkoch. Po naplnení žľabov sú škodcovia na okraji parcely zo žľabov odstránení a zničení napríklad vysypaním do vysokých kadí alebo plastových vriec, odkiaľ nemôžu vyliezť. Druhý princíp využíva pretlakový i podtlakový vzduchový prúd. Na biokolektore sú dva nezávisle pracujúce ventilátory. Jeden vytvára pretlakový prúd vzduchu, ktorým sú v krycom tuneli sfukované chrobáky a larvy pásavky zemiakovej tak, že druhý ventilátor vytvárajúci podtlakový prúd vzduchu ich ihneď odsáva. Odsávanie je riešené z vrcholovej časti krycieho tunela. Zničenie škodcov je zabezpečené ich prechodom cez ventilátor, z ktorého sú vyfukované do atmosféry (okolitého prostredia).


Termika

Pri ničení pásavky zemiakovej sa uplatňujú aj termické metódy. Ako médium slúži otvorený plameň, respektíve horúca vodná para. Pri nedodržaní hraničných hodnôt teploty média však môže dôjsť k poškodzovaniu rastlín zemiakov, čo sa prejaví znížením úrod.

Autori, zaoberajúci sa používaním fyzikálnych spôsobov ničenia pásavky zemiakovej sa napríklad zhodujú v názore, že ich použitím možno pri jednom prejazde zničiť okolo 50 percent populácie, z čoho vyplýva nevyhnutnosť viacnásobného opakovania operácie. Rovnako zhodne sa vyjadrujú o vhodnosti kombinácie fyzikálnych spôsobov boja proti pásavke zemiakovej s biologickým, respektíve s chemickým spôsobom.
Podľa zahraničnej tlače spracoval: Doc. Ing. Jozef Ďuďák.CSc., SPU Nitra
(Roľnícke noviny, č. 11, 14. marca 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >zetor 6340 bfe 3 szántás (kukorica)
John Deere snowblowers

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten