Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Zajacie maso
(Živočíšna výroba / Zvieratá)
2011-12-15
noimage
PSENO, POHANKA LUPANA
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2008-03-11
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-08-26

Projekty Programu rozvoja vidieka PDF Tlačiť Email
Program rozvoja vidieka bol schválený pre Slovensko Európskou komisiou 4. decembra 2007 s rozpočtom cca 2,5 miliardy Eur. V rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) bolo k 30. aprílu 2008 predložených 2504 projektov s požiadavkou na 27,5 miliardy Sk z PRV, čo predstavuje 61,75 percent z celkového rozpočtu PRV.

Najviac projektov predložili žiadatelia v prípade opatrenia „Modernizácia fariem“ (2018) a „Pridávanie hodnoty“ (273), kde požiadavky na príspevok z PRV prekračujú finančné objemy alokované na tieto opatrenia na celé sedemročné programovacie obdobie.

Z hľadiska počtu predložených žiadostí, resp. finančných požiadaviek projektov sú medzi žiadateľmi populárne aj opatrenia „Využívanie poradenských služieb“ a „Obnova lesného potenciálu“. Z regionálneho hľadiska najviac projektov predložili v Nitrianskom (542) a Banskobystrickom kraji (446). Najmenej v Bratislavskom (112) a Žilinskom kraji (183).

V rámci opatrení spadajúce pod Os 2 boli 16.4.2008 Vládou SR schválené nariadenia vlády pre opatrenia Agroenvironment, Životné podmienky zvierat, Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, Lesnícko-environmentálne platby, Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde, Natura 2000 na lesnej pôde s účinnosťou od 1. mája 2008 pre zabezpečenie ich implementácie.
V roku 2007 (os 2) – bolo zaregistrovaných 4 344 žiadostí v rámci opatrenia LFA, 150 žiadostí na opatrenie Agroenvironment a 958 žiadostí na opatrenie Životných podmienok zvierat.


V rámci projektových opatrení boli výzvy na predkladanie projektov odštartované do 1. februára 2008. Odvtedy môžu oprávnení žiadatelia predkladať projekty na nasledovné opatrenia: Modernizácia fariem, Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych a lesných produktov a Obnova potenciálu lesného hospodárstva.

Od 15. marca 2008 je možné predkladať projekty v rámci opatrení ako Pozemkové úpravy, Odbytové organizácie výrobcov, Odborné vzdelávanie a informovanie (os 1), Poradenstvo a Vzdelávanie (os 3). V prípade týchto opatrení ide o tzv. otvorené výzvy, kedy výberové kolo začína termínom uvedeným vo výzve a končí termínom uvedeným v oznámení o ukončení prijímania projektov.

15. apríla 2008 bola zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci opatrenia Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov. Uzávierka je 31. júl 2008.

Zároveň sa pripravujú na implementáciu ďalšie opatrenia programu. V tejto súvislosti sa 12. marca 2008 uskutočnilo III. riadne zasadnutie monitorovacieho výboru pre PRV, na ktorom boli prekonzultované výberové kritéria príslušných opatrení.

Dňa 1. mája 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci opatrenia Získavanie zručností, ktorá trvá do 31. júla 2008 a na 1. jún 2008 je naplánované zverejnenie výzvy pre opatrenia Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a Vidiecky cestovný ruch. Koncom augusta sa predpokladá spustenie implementácie skupiny opatrení Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.

Pokiaľ ide o opatrenia v rámci prístupu LEADER, dňa 4. apríla 2008 bola zverejnená výzva na predkladanie projektov v súvislosti s opatreniami Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia (prijímanie stratégií) a Chod miestnej akčnej skupiny. Zvyšné opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce je naplánované na rok 2009.

Operačný program rybné hospodárstvo pre SR na roky 2007 až 2013 bol chválený rozhodnutím Európskej komisie tiež 4. decembra 2007 s rozpočtom cca 18,9 miliónov Eur.

Aktuálna situácia: Dňa 13. mája 2008 sa uskutoční II. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, na ktorom sa budú schvaľovať kritéria spôsobilosti a bodovacie kritéria pre oprávnených žiadateľov pomoci.

Uverejnenie výzvy na predkladanie projektov v rámci opatrení – Investície do akvakultúry, Investície do spracovania a uvádzania na trh, Podpora a rozvoj nových trhov a Technická pomoc sú naplánované na jún 2008.


 
< Predchádzajúca   Ďalšia >CLAAS ARES 500-600 Series
Tractor Square Dancing

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten