Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

Generatory Dusíka
Generatory Dusíka
( / Mechanizácia)
2009-03-31
kabína hranatá na zetor
kabína hranatá na zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2016-01-31
predné nápravy na Zetor 2011, 3011
predné nápravy na Zetor 2011, 3011
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2013-06-11

Ekologická produkcia v SR PDF Tlačiť Email
Počet poľnohospodárov, ktorí sa rozhodli obhospodarovať pozemky, alebo chovať hospodárske zvieratá systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby, vykazuje podľa registrov vedených na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) narastajúcu tendenciu. Rok 2008 sme „uzatvorili“ s 350 bioroľníkmi, z ktorých vyše sto začalo ekologicky hospodáriť práve v minulom roku. Register ekologického poľnohospodárstva je dynamicky sa vyvíjajúcou databázou roľníkov, ekologicky obhospodarovaných plôch s presným členením podľa kultúr, a to všetko už šiesty rok podľa systému LPIS (Land parcel identification system). Slovensko bolo a stále je v rámci EÚ priekopníkom v registrácii biofariem podľa ortofotomáp.


Registrácia a princípy

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky registruje prvovýrobcov do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby bez akéhokoľvek časového obmedzenia, teda neobmedzene počas celého kalendárneho roka. Poľnohospodárska prax diktuje ÚKSÚP-u intenzitu registračných činností do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby. Tak počas minuloročného januára ÚKSÚP - Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva zaregistroval až 80 nových bioroľníkov.

Odvtedy, ako sa Slovensko stalo členom Európskej únie, riadi sa rovnakými právnymi predpismi pre ekologickú poľnohospodársku výrobu ako ostatné členské štáty.

Princípy, ako sa stať roľníkom hospodáriacim v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, možno zhrnúť do nasledovných dvoch krokov:

1. Registrácia do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby na príslušnom orgáne zodpovednom za ekologické poľnohospodárstvo v SR, teda na ÚKSÚP-e, na Odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva. V prípade kompletnej žiadosti vydá ÚKSÚP v súlade s § 5 zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve rozhodnutie, čím zaregistrovaný roľník vstupuje do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby.

2. Zmluva s oprávnenou inšpekčnou organizáciou na účely kontroly bioroľníka ohľadom dodržiavania pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby. Inšpekčná organizácia pre ekologickú poľnohospodársku výrobu - v súčasnosti Naturalis SK, s. r. o. - je ÚKSÚP-om oprávnená na výkon kontroly a následne na vydávanie certifikátov pre nespracované aj spracované produkty z ekologického poľnohospodárstva. Nad výkonom týchto oprávnených činností vykonáva ÚKSÚP dozor, a to v súlade s ustanoveniami nariadení Európskej únie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, ako aj podľa slovenského zákona č. 421/2004. Poľnohospodár po vstupe do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby musí dodržiavať pravidlá, ktoré sú rámcovo stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/07 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, a v nariadení Komisie (ES) č. 889/08, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá ekologickej výroby.


Bioprodukty

Obchodovanie s bioproduktami, či už na ďalšie spracovanie alebo na priamy predaj, sa realizuje s platnými biocertifikátmi, vydanými inšpekčnými organizáciami činnými v tom - ktorom štáte EÚ. Celý systém ekologickej poľnohospodárskej výroby na Slovensku je nastavený podľa európskych predpisov, aby každý bioprodukt, či už spracovaný alebo nespracovaný, ako aj každá jeho zložka, boli vystopovateľné až k primárnemu producentovi, to znamená k bioroľníkovi.

Produkt, ktorému bol vydaný biocertifikát, sa označuje ukazovateľmi kvality BIO, a to hlavne číselným kódom inšpekčnej organizácie (SK-02-BIO pre inšpekčnú organizáciu Naturalis SK) a slovenským grafickým znakom.

Poslaním ekologickej poľnohospodárskej výroby je nezaťažovať a neznečisťovať životné prostredie, realizovať udržateľný rozvoj agrárnej produkcie a prispievať k bezpečnosti potravín i k rozvoju vidieka.

ÚKSÚP registruje roľníkov, ktorí majú záujem hospodáriť systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby a podliehajú pravidelnej kontrole oprávnenou inšpekčnou organizáciou. Tí bioroľníci, ktorí chcú získať podporu v rámci Programu rozvoja vidieka, sa musia obrátiť na Pôdohospodársku platobnú agentúru.
Juliana Schlosserová, riaditeľka Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ÚKSÚP Bratislava
(Roľnícke noviny, č. 16, 17. apríla 2009)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >john deere 6320
Michalov Zetor 5611

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten