Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

Predám traktor ZETOR
Predám traktor ZETOR
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-06-14
Predám traktor Goldoni Euro 40
Predám traktor Goldoni Euro 40
( / Mechanizácia)
2010-10-13
â¬7.100 .New Holland T.S100 .2008
€7.100 .New Holland T.S100 .2008
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-11-19

Družstvá delili novovytvorený majetok PDF Tlačiť Email
Poľnohospodárske družstvá vydali do konca roku 2005 družstevné podielnické listy v menovitej hodnote 11,6 miliardy korún. Táto téma je síce de iure uzavretá, ale v praxi aj naďalej púta pozornosť členov družstiev i tisícok oprávnených osôb. O aktuálnych problémoch, ktoré súvisia s podielnickými listami, sme hovorili s Milanom MIŠÁNIKOM, predsedom Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR. Čo všetko musel či musí majiteľ družstevných podielnických listov spraviť, aby s nimi mohol nakladať?

„Družstevný podielnický list (DPL) je cenný papier, vydaný podľa zákona č. 42/1992 Zb. o majetkovej transformácii družstiev a podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších úprav. Podielnický list je dokladom o právach podielnikov družstiev. Tento doklad je však platný len v tom prípade, ak je registrovaný na účte majiteľa DPL v centrálnom depozitári cenných papierov. Práva, ktoré má majiteľ podielnických listov, možno dediť, predať, darovať, alebo ponúknuť ako členský vklad do družstva. Pri odplatnom prevode sa cena DPL určuje dohodou, kým v prípade ich darovania, dedenia alebo vkladu do družstva sa nakladá s menovitou hodnotou DPL.

Veľa podielnikov si však nezriadilo majetkový účet v centrálnom depozitári, na ktorý by sa im podielnické listy pripísali. Títo podielnici i družstvá majú teraz problém, čo robiť s týmto, „mimozákonným“ stavom. Vieme im v tom poradiť, ale vyžaduje si to individuálne posúdenie každého prípadu, pretože ide aj o overenie oprávnenosti podielu a riešenie cestou dohôd zainteresovaných osôb.“

Majiteľovi DPL teda nič nebráni, aby ich predal...

„Podielnické listy sú predajné, pričom právo majiteľa na ich predaj nemožno nijako obmedziť. Otázka je, za akú cenu, a kto je ochotný ich kúpiť. V mnohých prípadoch odkupujú DPL od svojich členov aj družstvá, ktoré ich vydali. Veľa je však aj takých družstiev, ktoré na to nemajú peniaze. Záujem družstiev o odkúpenie DPL by podporila zmena legislatívy, aby družstvá nemuseli odkúpené podielnické listy zrušiť, ale aby mohli s nimi nakladať aj inak - napríklad vykonať ich prevod na svojich členov alebo ich predať iným záujemcom.

Nepredajné sú len DPL vydané družstvami, ktoré sú v úpadku a nie je výhľad na obnovu ich prosperity. Tak sú na tom aj akcionári úpadkových akciových spoločností alebo spoločníci úpadkových spoločností s ručením obmedzeným, čo je sprievodný jav trhovej ekonomiky.“

Vravíte, že mnohé družstvá sa snažia podielnické listy odkúpiť, prečo sú však ochotné zaplatiť zväčša len do 15 percent z ich hodnoty?

„To je otázka pre vedenie daného družstva, ktoré takúto cenu ponúka. Sú družstvá, prípadne iní záujemcovia o DPL, ktorí ponúkajú omnoho viac, alebo aj menej. To závisí od ekonomickej bonity družstva, ktoré DPL vydalo. Ide o rovnaký princíp ako v prípade akcií akciových spoločností, osobitne tých, ktoré mali alebo ešte majú akcionárov z I. vlny kupónovej privatizácie. Akcie niektorých firiem sa predávali aj za vyššiu cenu, ako je ich menovitá hodnota, kým niektoré aj za podstatne nižšiu a v nejednom prípade boli akcie nepredajné.“

Objavujú sa však aj názory, že družstvá nechcú odkúpiť DPL, lebo chcú ukradnúť podielnikom ich majetok.

„Tvrdenie, že družstvá chcú ukradnúť majetok svojim podielnikom, je účelová demagógia. Mnoho družstiev DPL už kúpilo a kupuje, v iných prípadoch sprostredkovalo nákup podielnických listov pre svojich členov alebo pre iné osoby. Sú však, pravdaže, aj prípady, keď družstvo nemá peniaze na odkupovanie DPL.

Pokiaľ ide o názor, že družstvám ide o krádež majetku, treba na rovinu povedať, čo sa vlastne udialo s majetkom družstiev. Pravda je taká, že družstvá dávno preplatili ľuďom inventár, ktorý do družstva vložili. Na podiely tzv. oprávneným osobám sa rozdelil len novovytvorený majetok družstiev, ktorý nadobudli prevažne za vyše 30 rokov svojím podnikaním a z dotácií od štátu.

Zákon nestanovil podiely za pôdu, za inventár a za odpracované roky, ale určil kritériá, podľa ktorých sa tento novovytvorený majetok rozdelil tzv. oprávneným osobám. V Českej republike sa aj dnes označuje rozdelenie majetku družstiev podľa týchto kritérií za protiústavné a nemajú ani žiadne ekonomické odôvodnenie.

Ak teda nejaké družstvo nechce odkúpiť podielnické listy, t.j. nechce za ne vydať časť svojho majetku, nemožno z toho robiť záver, že podielnikom chce ukradnúť ich majetok. Majetkové podiely sú oceniteľné majetkové práva, stanovené zákonom, a nie časti vecného alebo finančného majetku družstiev, ako si niekto mylne myslí. Majetková účasť podielnika v družstve sa nemôže ani premlčať.“

Čo má robiť majiteľ DPL v tom prípade, ak družstvo zaniklo?

„Práva podielnika - nečlena sú určené zákonom, nie stanovami družstva. Pri likvidácii družstva a taktiež v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní má podielnik postavenie veriteľa. Záleží ale na tom, či pri takomto zániku zostane nejaký speňažiteľný majetok, z ktorého by sa mohla podielnikovi poskytnúť nejaká úhrada aspoň na čiastočné vyrovnanie jeho podielu. V praxi sa často stáva, že podielnici neprihlasujú svoje nároky likvidátorom alebo správcom konkurznej podstaty, hoci sa likvidácia alebo konkurz družstva úradne zverejňuje. Časté sú však aj prípady, že družstvo je reálne v úpadku, ale likvidácia alebo konkurz neprebieha a právne naďalej existuje."

Spomenuli ste, že by ste uvítali určité zmeny v legislatíve. Čoho by sa mali týkať?

„Zelená správa MP SR za rok 2006 uvádza, že „majetkovú transformáciu družstiev možno považovať za legislatívne ukončenú“. Zväz by však uvítal takú právnu úpravu, ktorá by podporila záujem družstiev o odkupovanie DPL. Na to by stačilo vynechať zo zákona č. 42/1992 Zb. ustanovenie o povinnosti družstva zrušiť podielnické listy, ktoré odkúpi od svojich podielnikov, a doplniť Obchodný zákonník v hlave o družstve ustanovením, že družstvo môže odkupovať DPL aj na účel ich prevodu na členov družstva.

Tento podnet sme MP SR už predložili, a to aj s argumentom, že takýto postup už upravuje Obchodný zákonník pre akciovú spoločnosť. Očakávame, že vedenie rezortu pôdohospodárstva alebo ministerstva spravodlivosti si tento náš podnet osvojí, prípadne sa ho ujmú poslanci Národnej rady SR.

Vychádzajúc z doterajších skúseností by sa žiadalo nanovo posúdiť aj hlasovacie práva členov družstiev spojené s podielnickými listami, ktoré im vydá družstvo alebo ktoré nadobudnú od iných osôb. Problém je v tom, že funkcionári družstiev sa v mnohých prípadoch obávajú vydať DPL svojim členom najmä preto, že by sa potom v družstve už nehlasovalo podľa zásady „jeden člen, jeden hlas“, ale podľa výšky členského vkladu, a to by mohlo podnietiť snahy tretích osôb, vrátane rozličných finančníkov, zmocniť sa družstiev a rozhodovať potom o ich osude.“
Roland Agricola
(Roľnícke noviny, č. 50, 14. decembra 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >NEW CLAAS TRACTOR AXION IS WORKING
johny deerey

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten